Privatlivspolitik for jobansøgere ved ansøgning om job i Hvalsø Kraftvarmeværk.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som modtager af jobansøgninger tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

2. Kontaktoplysninger

Hvalsø Kraftvarmeværk er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Registrerede kontaktoplysninger til Hvalsø Kraftvarmeværk

Kontaktperson: Michael Linder

Adresse: Åsvejen 12

CVR: 44 05 72 12

Telefonnr.: 46 40 84 42

Mail: info@hvalsoekraftvarmevaerk.dk

Website: www.hvalsoekraftvarmevaerk.dk

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med ansættelsesproceduren jfr. Persondataforord-ningen art. 6 stk. 1 b).

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, eksamensresultater m.m., som du selv har oplyst.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at behandle din jobansøgning.

 

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med en jobansøgning til eksterne databehandlere.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, og fra evt. referencer, som du selv har oplyst og bedt os om at kontakte.

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på.

En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes med mindre, vi har bedt dig om et skriftligt samtykke for at opbevare den i en længere periode.

 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke om tilladelse til at opbevare en ansøgning tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 2.

 

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

12. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

//